fbpx
google maps

REGULAMIN PROMOCJI numer 1/2020

REGULAMIN KONKURSU numer 1/2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „KONKURS MIKOŁAJKOWY”.
2. Organizatorem Promocji jest Biuro Podróży Łachmański Travel z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 100/99 (Organizator).
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 19 listopada i trwa do 06 grudnia 2020 roku.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat.

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Polub naszą stronę
2. Publicznie udostępnij post konkursowy
3. Napisz w komentarzu, dlaczego kochasz podróże 1f642 - REGULAMIN PROMOCJI numer 1/2020

Zwycięzcę najlepszego i najbardziej ciekawego komentarza wybierzemy 06 grudnia 2020 r.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacja dotyczy tylko zasad przeprowadzenia konkursu.
2. Reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu można przesyłać wyłącznie listownie na adres Organizatora: ul. Garbary 100/99, 61-757 Poznań podczas trwania Okresu Promocji oraz w terminie 14 dni po zakończeniu promocji (liczy się data stempla pocztowego).
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez
Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania (liczy się data stempla pocztowego). Organizator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiana Regulaminu nie może pozbawić Uczestników praw nabytych.
2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, w siedzibie Organizatora oraz na www.lachmanski.pl
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (DzU z 2009 r. nr 201, poz. 1540).