REGULAMIN PROMOCJI numer 2/2018

REGULAMIN PROMOCJI numer 2/2018
„Promocje ‘2019”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Promocje ‘2019”.
2. Organizatorem Promocji jest Biuro Podróży Łachmański Travel z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 100/99 (Organizator).
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 02 października 2018 roku i trwa do 30 listopada 2018 lub do wyczerpania miejsc.
4. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba, która w czasie trwania promocji, dokona rezerwacji imprezy turystycznej objętej promocją w biurze Organizatora lub za pośrednictwem jego strony www.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Na każdą dokonaną rezerwację na poniższe wyjazdy objęte promocją Uczestnik otrzymuje rabat w wysokości:
a) AUSTRALIA Z TASMANIĄ w terminie 05.11 – 21.11.2018r. oraz 22.02 – 10.03.2019r. – promocja 450zł/os.
b) NOWA ZELANDIA w terminie 08.03 – 22.03.2019r. – promocja 450zł/os.
c) ANTARKTYDA w terminie 11.11 – 26.11.2019r. – promocja 900zł/os.
d) AZJA ŚRODKOWA – w terminie 12.05 – 01.06.2019r. oraz 11.08 – 31.08.2019r. – promocja 450zł/os.
e) BRAZYLIA – w terminie 10.03 – 26.03.2019r. – promocja 450zł/os.
f) IRLANDIA – w terminie 26.04 – 05.05.2019r. – promocja 300zł/os.
g) ISLANDIA – w terminie 30.05 – 09.06.2019r. – promocja 300zł/os.
h) KAZACHSTAN – w terminie 24.05 – 09.06.2019r. oraz 09.08 – 25.08.2019r. – promocja 450zł/os.
i) KIRGISTAN – w terminie 10.08 – 18.08.2019r. – promocja 300zł/os.
j) MAROKO – w terminie 27.04 – 07.05.2019r. – promocja 300zł/os.
k) USA (25 dni) – w terminie 25.04 – 19.05.2019r. i 08.08 – 01.09.2019r. – promocja 450zł/os.
l) USA: PARKI NARODOWE ZACHODNIEGO WYBRZEŻA – w terminie 01.06 – 17.06.2019r. oraz 21.07 – 06.08.2019r. – promocja 450zł/os.
m) USA: WSCHODNIE WYBRZEŻE – w terminie 18.05 – 01.06.2019r. oraz 06.07 – 20.07.2019r. – promocja 450zł/
n) UZBEKISTAN – w terminie 24.04 – 05.05.2019r. oraz 22.05 – 02.06.2019r. –promocja 300zł/os.
o) IRAN – w terminie 27.04 – 05.05.2019r. oraz 01.06 – 09.06.2019r. – promocja 300zł/os.

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez biuro.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacja dotyczy tylko zasad przeprowadzenia promocji.
2. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać wyłącznie listownie na adres Organizatora: ul. Garbary 100/99, 61-757 Poznań podczas trwania Okresu Promocji oraz w terminie 14 dni po zakończeniu promocji (liczy się data stempla pocztowego).
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez
Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania (liczy się data stempla pocztowego). Organizator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiana Regulaminu nie może pozbawić Uczestników praw nabytych.
2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (DzU z 2009 r. nr 201, poz. 1540).
4. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, w siedzibie Organizatora oraz na www.lachmanski.pl